Pożary lasów, burze i powodzie w 2017 i 2018 r poddały mechanizm obrony cywilnej UE trudnej próbie. Parlament Europejski przyjął 12 lutego br. nowelizację, która unowocześni system. Nowe przepisy, wstępnie uzgodnione z Radą w grudniu, pozwolą państwom członkowskim szybciej i skuteczniej reagować na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka. Ma temu służyć zracjonalizowany system dzielenia się zasobami służby cywilnej.

Unijna rezerwa zasobów
   Projekt, na wniosek Parlamentu, ustanawia rezerwę zasobów ("RescEU"), takich jak samoloty do gaszenia pożarów lasów, pompy o dużej wydajności, szpitale polowe i zespoły ratownictwa medycznego do wykorzystania we wszelkiego rodzaju sytuacjach kryzysowych. RescEU zostanie uruchomiony decyzją Komisji Europejskiej, gdy państwo członkowskie znajdujące się w sytuacji klęski żywiołowej nie będzie miało wystarczających zasobów, aby skutecznie zareagować.
   Posłom udało się również przeforsować utworzenie, z wykorzystaniem istniejących już struktur, unijnej „sieci wiedzy w zakresie ochrony ludności” w celu ułatwienia wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, na przykład w dziedzinie zarzadzania, oraz współpracy eksperckiej i badawczej.
   Posłanka sprawozdawczyni Elisabetta Gardini (PPE, Włochy) powiedziała: „Pracowaliśmy szybko, żeby zdążyć przed następnym latem i uniknąć kolejnych Grecji 2018 i Portugalii 2017. Potrzebne były skuteczne środki i narzędzia żeby ratować ludzkie życie. Zasady solidarności i ochrony bezpieczeństwa obywateli pozwoliły zwieńczyć naszą pracę sukcesem".
Kolejne etapy
   Tekst, przyjęty przez Parlament 620 głosami za, przy 22 głosach przeciw i 35 wstrzymujących się, wymaga jeszcze zatwierdzenia przez unijnych ministrów w Radzie, tak, by znowelizowane przepisy mogły stanowić podstawę działań już latem.
Kontekst
   Unijny mechanizm ochrony ludności to system koordynacji działań i zasobów dobrowolnie przekazanych przez państwa uczestniczące na rzecz kraju, który zwróci się o pomoc. W ostatnich latach ekstremalne warunki pogodowe i inne zjawiska zmusiły państwa członkowskie do wzajemnej pomocy, ale unaoczniły jak trudno współdziałać w sytuacji, gdy kilka państw członkowskich zmaga się z tego samego rodzaju klęskami jednocześnie. Zdolność wsparcia potrzebujących przez Unię Europejką byłaby większa, gdyby istniała wspólna rezerwa zasobów gotowa do użycia, gdy zasoby państw członkowskich są ograniczone lub niedostępne.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.