UE i państwa członkowskie chcą lepiej stawiać czoła cyberatakom.  17 maja 2019 Rada UE ustanowiła ramy pozwalające nakładać unijne ukierunkowane środki ograniczające, by zapobiegać cyberatakom, które stanowią zewnętrzne zagrożenie dla Unii lub jej państw członkowskich, i reagować na nie. Ramy te można również stosować do cyberataków wymierzonych przeciwko państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym, jeżeli uzna się to za konieczne do osiągnięcia celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

  Ten nowy system sankcji dotyczy cyberataków, które wywołują poważne skutki i które:
• zostały przygotowane poza UE lub przeprowadzone spoza terytorium UE lub
• wykorzystują infrastrukturę znajdującą się poza UE lub
• są przeprowadzane przez osoby lub podmioty mające siedzibę lub działające poza UE lub
• są przeprowadzane z pomocą osób lub podmiotów mających siedzibę lub działających poza UE.
   Nowemu systemowi sankcji podlega także podejmowanie prób przeprowadzenia cyberataków o potencjalnie poważnych skutkach.
   Konkretnie, dzięki nowym ramom po raz pierwszy UE będzie mogła nakładać sankcje na osoby lub podmioty odpowiedzialne za przeprowadzenie lub próby przeprowadzenia cyberataków oraz osoby lub podmioty zapewniające w tym celu wsparcie finansowe, techniczne lub materialne bądź angażujące się w te działania w inny sposób. Sankcje mogą też objąć osoby lub podmioty powiązane.
   Środki ograniczające polegają na zakazie wjazdu odnośnych osób do UE, a także na zamrożeniu aktywów osób i podmiotów. Ponadto osoby i podmioty z UE nie mogą udostępniać funduszy osobom i podmiotom objętym sankcjami.
Kontekst
   UE uznaje, że cyberprzestrzeń oferuje znaczne możliwości, ale stawia także ciągle nowe wyzwania. Jest zaniepokojona rosnącą liczbą przypadków szkodliwego zachowania w cyberprzestrzeni, które ma na celu podważenie integralności, bezpieczeństwa i konkurencyjności gospodarczej UE i może prowadzić do konfliktu.
   19 czerwca 2017 r. Rada przyjęła zestaw narzędzi dla dyplomacji cyfrowej. Ramy te pomagają poprawić współpracę, zapobiegać konfliktom, łagodzić ewentualne zagrożenia cybernetyczne, a także wpływać na działania potencjalnych agresorów i je powstrzymywać. Przyjęto je ponieważ podmioty państwowe i niepaństwowe mają coraz większą zdolność i wolę, by podejmować szkodliwe działania cybernetyczne.
   16 kwietnia 2018 r. Rada przyjęła konkluzje o szkodliwych cyberdziałaniach. Podkreśliła w nich znaczenie globalnej, otwartej, wolnej, stabilnej i bezpiecznej cyberprzestrzeni oraz wyraziła zaniepokojenie działaniami podejmowanymi w złej wierze.
   28 czerwca 2018 r. i 18 października 2018 r. do prac nad zdolnością do reagowania na ataki cybernetyczne i ich powstrzymywania wezwała Rada Europejska.
   12 kwietnia 2019 r. Wysoki Przedstawiciel wydał w imieniu UE oświadczenie. Podkreśla się w nim potrzebę przestrzegania w cyberprzestrzeni porządku opartego na zasadach, wzywa działające w niej podmioty do powstrzymania się od szkodliwych działań, takich jak kradzież własności intelektualnej, a także apeluje do wszystkich partnerów o wzmocnioną współpracę międzynarodową na rzecz bezpieczeństwa i stabilności cyberprzestrzeni.
   UE będzie nadal dążyć do zapewnienia otwartej, stabilnej i bezpiecznej cyberprzestrzeni i potwierdza wolę rozstrzygania międzynarodowych sporów w cyberprzestrzeni środkami pokojowymi. W tym kontekście wszystkie wysiłki dyplomatyczne UE powinny być w pierwszej kolejności nakierowane na propagowanie bezpieczeństwa i stabilności w cyberprzestrzeni poprzez zacieśnianie współpracy międzynarodowej oraz na zmniejszanie ryzyka nieporozumień, eskalacji i konfliktu, które mogą wynikać z incydentów w dziedzinie ICT.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.