Rada UE przyjęła 2 decyzje: o składzie Komitetu Regionów i o składzie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Zmodyfikowała nimi skład obu unijnych organów doradczych, które po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będą mieć po 24 puste stanowiska.

   Nowe przepisy przydzielą po jednym dodatkowym stanowisku w obu komitetach Estonii, Cyprowi i Luksemburgowi. Państwa te straciły bowiem po jednym stanowisku w wyniku ostatnich decyzji o składzie obu komitetów po akcesji Chorwacji. Pozostałe wakaty pozostaną w rezerwie na wypadek przyszłych rozszerzeń.
   Całościowo skład obu komitetów po wystąpieniu Wielkiej Brytanii zmniejszy się z 350 do 329 członków.
   Nowe przepisy zaczną obowiązywać z początkiem nowej 5-letniej kadencji obu komitetów, rozpoczynającej się w Komitecie Regionów 26 stycznia 2020 r., a w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym – 21 września 2020 r.
  Obie decyzje zawierają też szczególną klauzulę na wypadek, gdyby w tym terminie Wielka Brytania nadal była państwem członkowskim. Wtedy skład komitetów pozostałby taki sam jak obecnie – do czasu prawnie skutecznego wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE.
Za: RUE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.