UE będzie mieć wkrótce nowe przepisy, które pozwolą lepiej kontrolować bezpośrednie inwestycje z państw trzecich z uwagi na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Rada przyjęła 5 marca br.  rozporządzenie ustanawiające ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE. To pierwsze tego typu kompleksowe przepisy w UE, gdy tymczasem jej więksi partnerzy handlowi już takimi dysponują.

Nieuiszczanie opłat drogowych może już niedługo przejść do historii, bo UE wprowadza nowy system wymiany informacji, który umożliwi krajowym organom dostęp do danych rejestracyjnych pojazdów z innych państw członkowskich. Dzięki temu będzie można identyfikować właścicieli pojazdów, za przejazd których nie uiszczono opłaty. System ten przewidziano w zaktualizowanych przepisach o elektronicznym poborze opłat drogowych, które 4 marca br. oficjalnie przyjęła Rada w następstwie wstępnego porozumienia z Parlamentem wypracowanego 20 listopada 2018 r.

UE chce, by płatności w euro były tańsze. Wkrótce będziemy w całej UE płacić i podejmować gotówkę w euro po takich samych kosztach co we własnym kraju. 4 marca br. Rada przyjęła rozporządzenie, które ujednolici koszty transgranicznych płatności w euro między państwami strefy euro a państwami spoza niej oraz zwiększy w całej UE przejrzystość opłat za usługi przewalutowania.

Publikujemy odpowiedzi na niektóre z najczęstszych pytań dotyczących dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Podstawą odpowiedzi jest porozumienie osiągnięte przez negocjatorów Parlamentu Europejskiego i Rady UE 13 lutego br.

Przed zbliżającym się marcowym szczytem Rady Europejskiej Komisja podsumowała postępy poczynione w ciągu ostatnich czterech lat w zakresie wdrażania Europejskiego programu w zakresie migracji oraz wyznaczyła działania konieczne, by sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom.

Od przyjęcia planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym minęły 3 lata. Z opublikowanego 4 marca br. sprawozdania wynika, że wszystkie 54 jego działania zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Przyczynią się one do zwiększenia konkurencyjności Europy, unowocześnienia jej gospodarki i przemysłu, co z kolei doprowadzi do tworzenia miejsc pracy, ochrony środowiska i trwałego wzrostu gospodarczego.

Polacy pozytywnie postrzegają UE, ufają Parlamentowi Europejskiemu i wiedzą na jakich zasadach wybierani są posłowie. Rośnie zadowolenie z funkcjonowania demokracji i biegu spraw w Polsce. Jednocześnie ponad połowa ankietowanych sądzi, że polskie media publiczne nie są wolne od politycznych nacisków. Komisja Europejska publikuje najnowszy raport Eurobarometr 90 na temat opinii publicznej w krajach UE.

28 lutego br.  Rada UE mianowała Eamona Gilmore’a specjalnym przedstawicielem UE ds. praw człowieka. Zastąpi on Stavrosa Lambrinidisa, który jako pierwszy specjalny przedstawiciel funkcję tę objął w 2012 r. Eamon Gilmore przejmie ją 1 marca 2019 r., na razie na 2-letnią kadencję.

W ramach unii rynków kapitałowych UE chce ułatwić małym i średnim firmom dostęp do nowych źródeł finansowania. Ambasadorowie państw UE zatwierdzili 27 lutego br.  stanowisko Rady względem projektu dającego MŚP, które chcą być notowane i emitować papiery wartościowe na rynkach finansowych, łatwiejszy dostęp do tych rynków, a równocześnie zapewniającego ochronę inwestorów i integralność rynku. Projekt dotyczy zwłaszcza „rynków rozwoju MŚP” – niedawno wprowadzonego systemu obrotu przeznaczonego dla małych emitentów. Na podstawie zatwierdzonego  tekstu prezydencja rozpocznie 6 marca negocjacje z Parlamentem Europejskim.

UE wspiera kredytowanie, ułatwiając dostęp do kredytów hipotecznych i pożyczek dla sektora publicznego. Prezydencja rumuńska i Parlament Europejski wypracowały 27 lutego br. wstępne porozumienie w sprawie zharmonizowanych ram dla obligacji zabezpieczonych. Ramy te będą zawierały wspólną definicję tego instrumentu, pozwalającą uzyskać specjalne unijne oznaczenie „europejskie obligacje zabezpieczone” i skorzystać z preferencyjnego traktowania kapitałowego. Porozumienie zostanie teraz przedłożone ambasadorom państw UE do zatwierdzenia.

„Wysokiej jakości edukacja włączająca dla dzieci niepełnosprawnych – Europe CARES” – to kolejna inicjatywa obywatelska, którą zarejestruje Komisja Europejska. Jej celem jest zapewnienie prawa do nauki włączającej niepełnosprawnych dzieci i dorosłych w Unii Europejskiej. Obecnie ponad 70 mln obywateli Unii boryka się z jakąś niepełnosprawnością, zaś 15 milionów dzieci ma specjalne potrzeby.

Tempo wzrostu maleje. Jego utrzymanie w przyszłości wymagać będzie wysokiego poziomu konkurencyjności” – podkreśla wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis, prezentując ocenę postępów państw UE w realizacji priorytetów gospodarczych i społecznych. W dorocznej ocenie sytuacji Komisja podkreśliła m.in. potrzebę wspierania inwestycji i prowadzenia odpowiedzialnej polityki budżetowej.

UE otrzyma niedługo specjalne ramy regulacyjne dla firm inwestycyjnych. Prezydencja rumuńska osiągnęła wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim co do pakietu – złożonego z rozporządzenia i dyrektywy – określającego nowe wymogi ostrożnościowe i rozwiązania nadzorcze dla firm inwestycyjnych. Reforma ma dostosować te wymogi do firm pod kątem ich profili ryzyka i modeli biznesowych, a równocześnie utrzymać stabilność finansową. Uzgodniony tekst zostanie teraz przedłożony ambasadorom państw UE do zatwierdzenia.

Prezydencja rumuńska i Parlament Europejski wypracowały 26 lutego br. wstępne porozumienie w sprawie tymczasowych, ograniczonych środków, by w razie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez wynegocjowanej umowy zapewnić podstawowe towarowe i pasażerskie połączenia drogowe i złagodzić w ten sposób najdotkliwsze zakłócenia. Uzgodnione środki pozwolą drogowym przewoźnikom towarów oraz przewoźnikom autokarowym i autobusowym z koncesją brytyjską przewozić towary i pasażerów między Wielką Brytanią a 27 państwami członkowskimi.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 26 maja. Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w tej sprawie.

UE pracuje nad ramami regulacyjnymi, które zachęcą inwestorów do zwracania większej uwagi na środowiskowy wpływ inwestycji. Prezydencja rumuńska i Parlament osiągnęły 25 lutego br.  wstępne porozumienie co do projektu, by utworzyć nową kategorię finansowych wskaźników referencyjnych, które zapewnią więcej informacji o śladzie węglowym portfela inwestycyjnego.

Unia Europejska podejmuje środki, by zabezpieczyć prawa do zabezpieczenia społecznego obywateli państw członkowskich UE w Wielkiej Brytanii i obywateli brytyjskich w UE 27 korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się przed wystąpieniem tego państwa z Unii. Ambasadorowie państw członkowskich zebrani w Komitecie Stałych Przedstawicieli zatwierdzili 22 lutego br. tekst projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Coreper poinformuje teraz Parlament Europejski, że jeśli przyjmie on swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w takiej samej formie, Rada powinna być w stanie je zatwierdzić.

UE podejmuje działania, by w razie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez wynegocjowanego porozumienia utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa lotniczego w unijnej przestrzeni powietrznej. Przedstawiciele państw członkowskich zebrani w Komitecie Stałych Przedstawicieli zatwierdzili 22 lutego br. porozumienie z Parlamentem Europejskim co do projektu rozporządzenia, które zapewni dalsze obowiązywanie niektórych certyfikatów bezpieczeństwa lotniczego.

UE unowocześnia przepisy regulujące sposób, miejsce i częstotliwość połowów. Są to tzw. środki techniczne. Ambasadorowie państw UE zatwierdzili 22 lutego br.  porozumienie, które prezydencja wypracowała 13 lutego z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w sprawie przepisów o zachowaniu zasobów rybnych i ochronie ekosystemów morskich. Nowy akt dotyczy specyfikacji narzędzi połowowych, rozmiaru oczka sieci, obszarów i okresów zamkniętych oraz środków minimalizujących wpływ połowów na ekosystem i środowisko morskie.

Do ponad 100 tysięcy złotych wzrośnie maksymalny pułap wsparcia dla rolników bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody Komisji Europejskiej. Umożliwi to większą elastyczność i skuteczność, zwłaszcza w razie kryzysu i sytuacji wymagających szybkiej reakcji ze strony władz krajowych. KE uznała, że taki pułap nie będzie zagrażał konkurencji ani handlowi na rynku wewnętrznym.

W wydaniu styczniowo-lutowym „Prawa Europejskiego w praktyce” piszemy o proponowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformie prawa karnego, m.in. dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, wytyka  jej błędy. Ponadto przeczytacie Państwo o: prawnych mechanizmach zwalczania dumpingu socjalnego, zmianach w wykonywaniu czynności organu centralnego  w sprawach rodzinnych, nowym prawie zamówień publicznych – czy jest zgodne z prawem unijnym, zamiarze jako niezbędnej przesłance testu złej wiary zgłaszającego w unijnym prawie znaków towarowych, prawie dzieci pracowników migrujących w UE do odbywania edukacji w możliwie najlepszych warunkach. Będzie można również znaleźć materiał o naruszeniu praw podstawowych jako przesłance odmowy wykonania ENA w kontekście zasad wzajemnego uznawania  i zaufania między państwami członkowskimi UE, a także zapoznać się z wymogami dopuszczalności indywidualnej skargi do ETPC. Poza tym znajdą Państwo oczywiście orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz nowe inicjatywy europejskie.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty na 2019 rok! Druk zamówienia w zakładce Prenumerata.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.