Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na seminarium „Wzmacnianie praw podejrzanych i oskarżonych w kontekście instrumentów unijnych – rola Rzecznika Praw Obywatelskich”, które odbędzie się 21 maja w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie w godzinach 10-16.

Rada Europy, najstarsza organizacja międzyrządowa na kontynencie europejskim, powołana została do życia 5 maja 1949 roku. Jej członkowie, w tym Polska - od 1991 r. - zobowiązali się zagwarantować wszystkim znajdującym się pod ich jurysdykcją korzystanie z praw człowieka i podstawowych wolności. „Perłą w koronie” systemu konwencyjnego Rady Europy stała się Europejska Konwencja o Ochronie Praw człowieka i Podstawowych Wolności. To dzięki Konwencji Europa stała się strefą wolną od kary śmierci. To Europejski Trybunał Praw Człowieka w tysiącach orzeczeń ukazał naruszenia prawa i dysfunkcje instytucji państwa. Rada Europy spełniła niezwykle istotne znaczenie w przygotowaniu państw do członkostwa w Unii Europejskiej. Przyjęła 223 konwencji, co świadczy o ważnej normatywnej roli organizacji.

Ogólna efektywność sądów jest w Polsce lepsza niż średnia w UE, ale pogarsza się ocena ich niezależności zarówno przez obywateli, jak i przedsiębiorstwa - wynika z zestawienia opublikowanego 26 kwietnia br. przez Komisję Europejską.

Jak wynika z najnowszego sondażu aż 91 proc. badanych akceptuje obecność naszego kraju w UE, 85 proc. jest zdania, że członkostwo ma dobry wpływ na naszą gospodarkę, 78 proc. ocenia, że ma także pozytywny wpływ na materialną sytuację Polaków. 56 proc. ankietowanych przyznało, że czuje się Europejczykami.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła Marszałkowi Sejmu opinię prawną dotyczącą projektowanych zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa.

W numerze marcowo-kwietniowym „Prawa Europejskiego w praktyce” wszystko o dyrektywie o prawach autorskich – czego dotyczy, co zmienia dla użytkownika, czy wpłynie na wolność internetu i spowoduje jego cenzurowanie, czy zniszczy przedsiębiorstwa typu start up, dlaczego wywołała taką falę krytyki. Ponadto przeczytacie Państwo o: najnowszym projekcie nowelizacji procedury cywilnej, walutach wirtualnych w prawie Unii Europejskiej, zmianach w przepisach dotyczących znaków towarowych obowiązujących od 16 marca br., mechanizmach stosowanych przez instytucje Wspólnoty w dialogu z zainteresowanymi podmiotami oraz efektywności podwójnego mechanizmu korzystania z uprawnień do transgranicznej opieki zdrowotnej w prawie UE. Będzie można również znaleźć bardzo ciekawy materiał o nauce prawa jako nauce argumentowania. Ponadto jak zawsze orzecznictwo TSUE.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty

Systemy bezpieczeństwa, takie jak „inteligentne dostosowanie prędkości” lub zaawansowany system hamowania awaryjnego, będą instalowane w nowych pojazdach od maja 2022 roku - zadecydował 16 maja br. Parlament Europejski.

Nowe przepisy UE zapewnią lepszą ochronę osobom ujawniającym informacje uzyskane podczas działalności zawodowej, dotyczące nielegalnych lub szkodliwych działań. Przepisy przyjęte 16 kwietnia br., 591 głosami do 29, przy 33 wstrzymujących się od głosu, już nieformalnie uzgodnione pomiędzy parlamentarnymi negocjatorami oraz ministrami UE, wprowadzają nowe obowiązujące w całej Unii zasady chroniące sygnalistów, zgłaszających naruszenia prawa UE w wielu dziedzinach, takich jak zamówienia publiczne, usługi finansowe, pranie brudnych pieniędzy, bezpieczeństwo produktów i transport, bezpieczeństwo jądrowe, zdrowie publiczne, ochrona konsumentów i danych osobowych.

Posłowie PE zatwierdzili 16 kwietnia br. minimalne prawa dla pracowników wykonujących pracę na żądanie, pracę za vouchery lub pracę dla platformy, typu Uber czy Deliveroo.

Unijne przepisy regulujące wewnętrzny rynek gazu będą mieć w przyszłości zastosowanie także do gazociągów łączących państwa członkowskie z państwami trzecimi. Rada UE przyjęła 15 kwietnia br. formalnie zmianę w tzw. dyrektywie gazowej. W ten sposób chce zlikwidować lukę prawną w unijnych uregulowaniach i pobudzić konkurencyjność na rynku gazu. To ostatni krok w procesie ustawodawczym.

UE chce zadbać o bardziej ekologiczny transport drogowy: ustala nowe, surowe normy emisji dwutlenku węgla dla samochodów osobowych i dostawczych. Zbliży ją to do realizacji celów klimatycznych i zobowiąże producentów aut do udziału w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Rozporządzenie przyjęte 15 kwietnia br. przez Radę UE ma sprawić, że od 2030 r. nowe samochody osobowe będą emitowały średnio o 37,5% mniej CO2 niż w 2021 r., a nowe samochody dostawcze – średnio o 31%.

Rada UE przyjęła 15 kwietnia br. dyrektywę, która unowocześnia obowiązujące prawo autorskie UE, by utorować drogę do autentycznego, jednolitego rynku cyfrowego. Nowe przepisy zapewniają odpowiednią ochronę autorom i artystom, a jednocześnie stwarzają nowe możliwości dostępu do treści chronionych prawem autorskim i dzielenia się tymi treściami online w całej Unii Europejskiej.

Rada UE uzgodniła 15 kwietnia br. kluczowe fragmenty projektu decyzji ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji „Horyzontu Europa”, ramowego programu UE w dziedzinie badan i  innowacji na lata 2021–2027. Program wskazuje cele operacyjne i rodzaje działań mające obowiązywać podczas realizacji „Horyzontu Europa”.

 UE wprowadza nowe przepisy, dzięki którym konsumentom łatwiej i bezpieczniej będzie kupować, a firmom sprzedawać za granicą towary i treści cyfrowe. Rada UE przyjęła 15 kwietnia br. pakiet, na który składają się dyrektywa o umowach na dostarczanie treści i usług cyfrowych (dyrektywa o treściach cyfrowych) i dyrektywa o umowach na sprzedaż towarów (dyrektywa o sprzedaży towarów). Formalne przyjęcie oznacza zakończenie procesu prawodawczego.

Unia Europejska sfinansuje jedną trzecią inwestycji Baltic Pipe, czyli gazociągu, którym po dnie morza będzie można przesyłać surowiec z Norwegii do Danii i Polski. W uroczystości podpisania porozumienia grantowego ze spółkami GAZ SYSTEM i INEA w Brukseli uczestniczyli m.in. wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič, komisarz ds. polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete oraz polski premier Mateusz Morawiecki.

Trybunał powinien orzec, że przepisy ustawodawstwa polskiego dotyczące obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii. Sporne przepisy naruszają zasady nieusuwalności sędziów i niezawisłości sędziowskiej – stwierdził 11 kwietnia br. rzecznik generalny TSUE Evgeni Tanchev w sprawie C-619/18 Komisja/Polska.

10 kwietnia 2019 r. Rada Europejska (art. 50) przyjęła konkluzje w sprawie brexitu.

Facebook spełnia wymagania Komisji Europejskiej i organów ochrony konsumentów dotyczące zmiany warunków świadczenia usług oraz wyjaśnia użytkownikom sposób wykorzystywania ich danych. „Przedsiębiorstwo nie powinno zasłaniać się żargonem prawniczym w celu wyjaśnienia, w jaki sposób generuje miliardy dochodu, wykorzystując dane obywateli” – powiedziała komisarz Věra Jourová.

KE w pełni zrealizowała swoją wizję strategii na rzecz unii energetycznej – wynika z IV sprawozdania w tej sprawie. Europejczycy będą mieli dostęp do przystępnej cenowo, bezpiecznej, konkurencyjnej i zrównoważonej energii. „Wyzwanie, jakim była transformacja sektora, przekształciliśmy w szansę dla europejskiej gospodarki” – powiedział wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič.

Etyczna sztuczna inteligencja jest korzystna dla wszystkich. Może również stać się przewagą konkurencyjną Europy jako lidera w tej dziedzinie” – powiedział komisarz Andrus Ansip. Komisja Europejska rozpoczyna pilotaż wytycznych w zakresie etyki obejmujące rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji. Chodzi o uzyskanie informacji zwrotnych od zainteresowanych stron.

Pani Idze odmówiono wpisania do polskich akt stanu cywilnego aktu urodzenia jej synka z małżeństwa jednopłciowego w Wlk. Brytanii; do sprawy przyłączył się RPO. W precedensowym wyroku z 2018 r. Naczelny Sad Administracyjny uznał, że doszło do dyskryminacji dziecka-obywatela RP i zwrócił sprawę do USC. Wykonując wyrok, Kierownik USC wpisał ten akt urodzenia do rejestru, co do sądu administracyjnego zaskarżył prokurator. To nadużycie prawa procesowego - ocenił RPO, który wniósł, by sąd oddalił skargę prokuratora jako bezzasadną.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.