Tworzymy system innowacyjny czyniący z Europy lidera strategicznych technologii, które ukształtują naszą przyszłość, takich jak sztuczna inteligencja, biotechnologia i bezemisyjne źródła energii” – deklaruje komisarz Carlos Moedas. Komisja Europejska przekazuje 2 miliardy euro na projekty, które dzięki wsparciu Europejskiej Rady ds. Innowacji będą miały szansę zaistnienia na rynku.

To projekt, który ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia przedsiębiorstwom finansowania koniecznego, aby móc się rozwijać, co przyczyni się do pobudzenia inwestycji, miejsc pracy i wzrostu gospodarczego – przypomina Komisja Europejska. Kolegium komisarzy właśnie podsumowało postępy w budowie jednolitego rynku kapitałowego, w tym w zakresie zrównoważonego finansowania.

Przed majowymi wyborami do europarlamentu Komisja Europejska wzywa partie polityczne do połączenia wysiłków w celu zapewnienia uczciwej kampanii. „Wyborcy zasługują na przejrzystość, aby móc dokonać świadomego wyboru. Internetowa reklama polityczna powinna być równie przejrzysta, jak ta, którą otrzymuje się w skrzynce pocztowej lub na rynku” – powiedziała komisarz Věra Jourová.

Nasze wydawnictwo zaprasza prawników, pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także pracowników resortów, wymiaru sprawiedliwości, instytucji państwowych i samorządowych do współpracy autorskiej. Magazyn "Prawo Europejskie w praktyce" jest wydawany od ponad 15 lat. Patronat naukowy nad wydawnictwem sprawuje Instytut Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Chcemy, aby czasopismo stało się autentycznym forum prawniczym, prezentując dorobek instytucji akademickich, naukowców i praktyków z zakresu nauk prawnych, rozwiązań legislacyjnych, funkcjonowania prawa krajowego i unijnego, polskich i międzynarodowych instytucji wymiaru sprawiedliwości, ochrony praw obywatelskich etc. Materiały do najbliższego numeru prosimy przesyłać do 29 marca br. na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapraszamy!!!

UE stara się zapewnić sygnalistom (ang. whistleblowers) szeroką ochronę w wielu sektorach. Ambasadorowie państw członkowskich UE potwierdzili 15 marca br.  porozumienie w sprawie dyrektywy o ochronie sygnalistów, które prezydencja rumuńska wypracowała 11 marca z Parlamentem Europejskim. Nowe przepisy nakażą tworzenie bezpiecznych kanałów zgłaszania naruszeń: mają to być kanały zarówno wewnątrz organizacji (prywatnych lub publicznych), jak i kanały skierowane do organów publicznych. Nowe przepisy dadzą też sygnalistom dużą ochronę przed odwetem i zobowiążą organy krajowe do odpowiedniego poinformowania obywateli i wyszkolenia urzędników publicznych, jak postępować w przypadku zjawiska sygnalizacji naruszeń.

UE opracowuje swój przyszły program kosmiczny na lata 2021–2027. Ambasadorowie państw UE zebrani 13 marca br. na posiedzeniu Coreperu potwierdzili wspólne rozumienie wypracowane przez prezydencję rumuńską i Parlament Europejski co do projektu rozporządzenia w sprawie unijnego programu kosmicznego. Nie obejmuje ono aspektów finansowych programu ani innych aspektów horyzontalnych, gdyż będą one zależeć od przyszłego ogólnego porozumienia w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych.

UE chce kontynuować swój sztandarowy program, znany jako instrument „Łącząc Europę”, i finansować z niego kluczowe projekty transportowe, cyfrowe i energetyczne również po 2020 r. 13 marca br.  Komitet Stałych Przedstawicieli potwierdził wspólne rozumienie wypracowane przez prezydencję rumuńską i Parlament Europejski co do drugiej edycji programu (CEF 2.0) w latach 2021–2027.

UE wspiera cyfryzację swoich gospodarek i społeczeństw poprzez utworzenie nowego programu finansowania „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027. Komitet Stałych Przedstawicieli potwierdził 13 marca br. wspólne rozumienie wypracowane przez prezydencję rumuńską z Parlamentem Europejskim w sprawie wniosku, który ma na celu promowanie wprowadzania i upowszechniania na wielką skalę kluczowych technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja i najnowocześniejsze narzędzia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

UE pracuje nad ulepszeniem narzędzi chroniących Europę przed nasilającymi się cyberzagrożeniami. W związku z tym powstaną nowe struktury, które mają gromadzić wiedzę i koordynować współpracę w zakresie badań naukowych, technologii i rozwoju przemysłu w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. 13 marca br. Komitet Stałych Przedstawicieli w Radzie udzielił rumuńskiej prezydencji mandatu do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie cyberbezpieczeństwa. Chodzi o utworzenie Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych, który służyć będzie jako baza wiedzy na najwyższym poziomie, oraz ustanowienie sieci krajowych ośrodków koordynacji. Wspólnie te nowe struktury pomogą zabezpieczyć jednolity rynek cyfrowy i zwiększyć autonomię UE w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Parlament i Rada UE zawarły wstępne porozumienie w sprawie programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE w latach 2021–2027. W nowej perspektywie finansowej LIFE ma być programem, który otrzyma proporcjonalnie najwyższy budżet. KE proponuje również, aby co najmniej 25 proc. wydatków UE we wszystkich programach przyczyniało się do realizacji celów klimatycznych.

Inicjatywa obywatelska „Housing for All” zostanie zarejestrowana – taką zadecydowała Komisja Europejska. Celem inicjatywy jest zapewnienie lepszych warunków prawnych i ram finansowych, aby ułatwić dostęp do mieszkań w Europie. Jeżeli w ciągu roku poprze ją milion osób z co najmniej 7 państw Unii, wówczas KE będzie musiała podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku.

W kontekście rosnącej potęgi gospodarczej i coraz większych wpływów politycznych Chin UE dokonuje przeglądu stosunków z Pekinem oraz przedstawia związane z nimi możliwości i wyzwania. Należą do nich m.in. zrównoważona wymiana handlowa, ochrona krytycznej infrastruktury cyfrowej, monitorowanie bezpośrednich inwestycji oraz wzajemność w dostępie do zamówień publicznych.

UE powinna pozostawić sobie możliwość nakładania dalszych sankcji, jeśli Rosja będzie nadal łamać prawo międzynarodowe - mówi rezolucja przyjęta 12 marca br. przez Parlament Europejski. Rezolucję w sprawie stanu stosunków politycznych UE-Rosja poparło 402 posłów, 163 było przeciw, 89 wstrzymało się od głosu.

 Rada UE 12 marca br. przyjęła zmieniony unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy podatkowej. Oprócz 5 jurysdykcji już wymienionych w wykazie, zmieniony unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy obejmuje teraz także 10 następujących państw: Aruba, Barbados, Belize, Bermudy, Dominika, Fidżi, Oman, Vanuatu, Wyspy Marshalla i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jurysdykcje te nie wdrożyły w wyznaczonym terminie zobowiązań, których podjęły się wobec UE.

W czwartek (14 marca) Trybunał Sprawiedliwości ma ogłosić wyrok w sprawie z wniosku Krajowej Rady Sądownictwa. KRS podnosi nie tylko kwestię powoływania swoich członków, ale również wnioskuje o m.in. uznanie za niezgodne z Konstytucją możliwości odwołania się od jej decyzji do sądów. Wyrok TK może zaważyć na losach postępowania w sprawie pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Najwyższy dotyczących m.in. nowych Izb Sądu Najwyższego i kompetencji nowej KRS w zakresie wskazywania sędziów na stanowiska w tych Izbach.

UE chce ułatwić transgraniczny dostęp do elektronicznego materiału dowodowego. Tworzy w tym celu ramy prawne, które pozwolą skierować nakaz sądowy bezpośrednio do usługodawcy prowadzącego działalność w UE. Rada UE wypracowała 8 marca br.  stanowisko w sprawie dyrektywy o mianowaniu przedstawicieli prawnych do celów gromadzenia dowodów na potrzeby postępowań karnych.

7 i 8 marca 2019 r. siedem komisji egzaminacyjnych z siedzibą w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu przeprowadziło egzamin komorniczy. Każdego dnia egzamin trwał 6 godzin, podczas których zdający opracowywali po jednym zadaniu pisemnym, dotyczącym czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników.

W dniu 7 marca 2019 r. Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało Delegacji Parlamentarnej Rzeczypospolitej Polskiej  do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy kandydatury na stanowisko polskiego członka Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) wyłonione w wyniku procedury przeprowadzonej zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu.

Po wstępnym porozumieniu z zeszłego tygodnia co do nowej kategorii wskaźników (wskaźników referencyjnych niskoemisyjności) UE uzupełnia je przepisami mającymi zapewnić inwestorom większą wiedzę o wpływie ich działalności biznesowej na środowisko. Prezydencja rumuńska 7 marca br. porozumiała się wstępnie z Parlamentem Europejskim co do propozycji wprowadzenia obowiązków przejrzystościowych. Mają one skłonić firmy finansowe do ujawniania, jak uwzględniają one w swoich decyzjach inwestycyjnych czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze.

Radowy Komitet Stałych Przedstawicieli upoważnił 6 marca br.  prezydencję rumuńską do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie tymczasowego przedłużenia ważności niektórych autoryzacji, certyfikatów i licencji. Chodzi o to, by – w razie gdyby Wielka Brytania opuściła Unię bez porozumienia – usługi kolejowe między UE (Francją i Irlandią) a Wielką Brytanią mogły być kontynuowane bez zakłóceń. Przedłużenie to pozwoli na zawarcie dwustronnych porozumień między poszczególnymi państwami członkowskimi a Wielką Brytanią – jako państwem trzecim – oraz na podejmowanie innych działań w celu uniknięcia zakłóceń. Środki te są uzależnione od zastosowania przez Wielką Brytanię do transgranicznych połączeń kolejowych identycznych norm, wymogów i procedur.

UE stara się, by w całej UE można było bezpiecznie pić wodę z kranu. Rada przyjęła 5 marca br. stanowisko w sprawie propozycji zmiany dyrektywy o wodzie pitnej. Proponuje się uaktualnienie norm, które musi spełniać woda pitna, i wprowadzenie racjonalnego kosztowo, opartego na ryzyku podejścia do monitorowania jakości wody. Dodaje się też nowe przepisy o materiałach mających kontakt z wodą pitną i o poprawie dostępu do wody. Zmiana dyrektywy jest bezpośrednim efektem pierwszej w historii udanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej Right2Water.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.